Частен професионален търговски колеж в гр.Сливен е създаден през 2003 година със заповед № РД – 14 – 106/04.07.2003 г. (ДВ бр. 66 от 2003 г.) на Министъра на образованието и науката. Обучението е след средно образование с продължителност 2 години и 1 година /по ускорена програма/.

Директор е доц. д-р Маргарита Бонева Димитрова.

 

Нашата мисия е да осигурим на своите възпитаници:

- европейско равнище на обучение;

- качествено образование – гаранция за успешна реализация на пазара на труда;

- развитие на аналитично мислене и личните управленски качества на всеки колежанин;

- конкурентноспособност на международния трудов пазар;

- създаване у колежаните на професионални компетенции за работа в екип, иновативност, амбициозност, предприемчивост, адаптивност.

Частен професионален търговски колеж в гр. Сливен организира курсове за квалификация и преквалификация за част от професията.